ENERGIRENOVERING

Villa ÅbyhighSeptember 2015

Bygherre: Privat

År: 2015

 

Ved at bygge ovenpå det eksisterende, vil huset fremadrettet bygningsmæssigt / volumenmæssigt læne sig mere op ad nabobebyggelserne, og samtidig indeholde spændende rumligheder, der giver fantastiske udsigts- og opholdsmuligheder i højden. 

 

Fodaftrykket forbliver intakt - vi indtager ikke mere areal på grunden/ footprint, hvilket også styrker tanken om bæredygtig byudvikling. 

Samtidigt vil huset fremstå som én skulptur - præcist tilskåret og tilpasset i eet udtryk og eet gennemgående materiale.

 

De emner vi søger at afdække i redesignet af denne bungalow, er udfra en totaløkonomisk tankegang, hvor løsningerne går hånd i hånd, og i sidste ende danner nye tidssvarende rammer, med bæredygtige løsninger.

 

 

Designelementer:

 

 • Nyt arkitektonisk udtryk - huset som skulptur
 • Nye stærke rumlige oplevelser - dobbelthøje rum og interaktion mellem etager
 • Optimering af dagslyset i boligen - både nye udsigter og bedre lysforhold indendørs
 • Energirenovering af klimaskærmen / lavenergi vinduer - et tættere hus
 • Naturlig ventilation / ventilere på tværs af etager / skorstenseffekt
 • Bedre indeklima
 • Integrere bæredygtige materialer - organiske eller genanvendelige materialer

 

 

2. præmie i konkurrence om nyt VadehavscenterNovember 2014

Projekt:

Projektkonkurrence om udvidelse af det eksisterende Vadehavscenter. Forslaget fremhæves af dommerkomitéen for dets fine balance mellem at skabe helhed og give de nye bygninger deres egen identitet.

Bygherre:

Esbjerg Kommune og Vadehavscentret

Team:

Praksis arkitekter, Loop Arkitekter, Ingeniør'ne & Kristine Jensen

Omfang:

1.000 m2

 

Vedhæftet dommerbetænkning som pdf

 

Vinder af Nordic Built Norge, Urban MountainAugust 2013

Projekt:

Finalist i åben konkurrence/ Nordic Built

Energirenovering  og nybyg af shopping, konference- og kontorbyggeri

Bygherre:

ENTRA, Norge

Opgavens omfang: Ombygning og nybygning Total: 79.000 m2/ BRUTTO

Team:

LOOP architects

Schmidt, Hammer og Lassen architects

COWI/ DK og NO

Vuggetilvugge.dk

Transsolar, Tyskland

Giancarlo Mangone (konsulent i konkurrencen), Principal of Symbiosis : Sustainable Design + Consulting

LOOP ydelser:

Cradle to cradle dok. og design

LCA/ beregninger

Material passport

Recycle/upcycle på affald og vand

Arkitektur og design

BIM ansvar

 

Urban Mountain er ombygning af og nybyggeri til Posthuset i Oslo centrum, og en del af Nordic Built challenge der lever op til chartret med 10 principper for, hvordan vores fremtidige byggede miljø skal konstrueres i Norden.. Urban Mountain bliver Norges højeste hus, og  bygherre ønsker at det i sit færdige udtryk bliver det mest innovative grønne kontorhus, med stærk synlighed i Norden. Urban Mountain er en selvkørende, energiproducerende og bæredygtig organisme der emmer af biodiversitet og rummer moderne arbejdspladser.

Projektet skal leve op til BREEAM outstanding, Cradle to Cradle cetificeres, og samtidig leve op til Norsk Paasivhus standard. Projektet  indeholder innovatiove tiltage der løfter det nye kontorhus op på et højt bæredygtigheds niveau, hvor dagslyset, indeklimaet og den daglige komfort er meget højt prioriteret i projektet.

Der arbejdes i projektet med grønne lunger/atrier gennem bygningen der både renser luften fra kontorarealer og bidrager til biodiversiteten i bygningen. På toppen af Urban Mountain etableres en solarchimney.

 

Facts:

 • Lever op til BREEAM outstanding
 • Cradle to Cradle certificeres
 • Lerver op til Norsk Passivhus Standard
 • 80% af alle materialer i Urban Mountain er recycled
 • 100% reuse af biologiske næringsstoffer
 • Affald som ressource/ Biodigester
 • Alle materialer er Cradle to cradle eller 100% reuse dokumenteret i UM
 • Strategiske aftaler med producenter om take-back på materialer
 • Hybrid ventilation / naturlig ventilation
 • Islager/Ice storage til køling i kælder
 • Elproduktion via polymer solceller i facade
 • Grønne lunger/atrier til luftrensning og styrkelse af biodiversiteten     
 • Wind -tower på tag
 • Totaløkonomiske beregninger/lave driftomkostninger

 

Transformation og revitalisering af 70 ´er villa i Aarhus2013

Bygherre: Privat

Arkitekt: LOOP architects

Omfang: energirenovering af 160 m2

År: 2013

 

Transformationen af 70 ´er villaen i Højbjerg tager afsæt i ønsket om en gennemgribende energirenovering, en ydre transformation, komfortmæssigoptimering.Forbedring af indeklimaet sker bla. ved at skabe naturlig ventilation gennem det nye glasparti i taget. Glaspartiet gennemskærer huset og skaber  ligeledes mere dagslys i den mørkeste del af huset. Alle materialer er valgt ud fra et Cradle to Cradle mindset, og sammen med bygherren har LOOP udviklet projektet med trælister på både tag og facader /lærk.  Konceptet kan udføres med enten zink , MOSA tiles eller grønne planter/danske biotoper på facader og tag.

 

Tønder rådhusApril 2013

Bygherre: Tønder Kommune

Kontakt: Tønder Rådhus

Opgavensstørrelse: 3000m2

Ydelse: Arkitekt arbejder/ konkurrence

Opføres: 2013-2014

 

LOOP architects deltog med Tækker ingeniører og Stephan Gustin landskab i konkurrencen.

Tøndermarskens smukke og opdæmmede landskaber rummer uendeligt spekter af nuancer, sarte farver, jordtyper og unikke forfinede palnter. En kombination mellem skrøbelig sarthed og robust nok til det barske klima. Vores vision var at skabe et byggeri der bygger videre på værft tanken og hæve bygningen på pæle / uden fundament, og sikre at det smukke landskab trækkes helt ind til det eksisterende rådhus - og under den nye bygning. Stedets kvaliteter i scenesættes, bringes i spil, og et bæredygtigt hus opstår.

 

Vores samlede bæredygtigheds mål er:

 

at generere de bedste arbejdsvilkår, etablere et By - lab for Tønders befolkning, hvor regionale- og lokale kvaliteter kommer i spil. Vi vil skabe et Lab hvor det er muligt at studere både Sort Sol fænomenet, hvid sol og de store klimaudfordringer der er i vadehavsområdet. Samtidig vil Lab understøtte den høje kvalitet af fødevareproduktion i egnen, og lærer skolebørnene om kvaliteterne af lokal produktion.

Det nye Rådhus tænkes opført som et moderne træhus, både indvendigt og udvendigt. Der er stort fokus på indeklimaet, daglys ved arbejdspladserne, og at hele huset er designet for adskillelse igen. Elementerne kan fornyes efter udvikling og behov. Bygningen er designet ud fra Cradle to Cradle principper og er foreslået som et klasse 2020 byggeri. Gennem en 10 års roadmap indtænkes løsninger så bygningen blever energineutral og selvforsynende.

Regnvand opsamles til brug for toiletskyl og vanding. Bygningen er designet for hybridventilation for at sikre et godt indeklima i bygningen med de mange arbejdspladser.

 

ESCO projekt /Regionshospitalerne I Skive og ViborgAugust 2013

Projekt: ESCO projekt

Bygherre: RegionMidt


Udførelsesår: Planlagt til 2014

Bæredygtighedselementer:

materialer

indeklima

energi

biodiversitet

social styrkelse

energiproduktion

 

MERVÆRDI

 

idéoplægget  til  Merværdier på Regionshospitalet i Skive og Viborg er en del af et ESCO projekt.  De merværdier der foreslås på Regionshospitalet i Skive og Viborg er summen af de  registreringer, dialoger og undersøgelser som rådgiverne har haft I denne indledende proces. En proces der favner både oplæg til helende arkitektur og helende teknik, der tilsammen udgør ideer til et sundere og mere driftmæssigt fremtidssikret hospital. Et ESCO tilbud der tilbyder merværdi og energioptimerende og bæredygtige løsninger, som rækker ud over et traditionelt ESCO projekt.

 

HELENDE ARKITEKTUR

 

De bygninger opgaverne omfatter har på hospitalet i Skive og Viborg et potentiale til at kunne noget mere!

Med dette skal forståes at der med enkle, veloverve jede og konstruktive tiltag kan laves bygnings- og designmæssige  forbedringer,  der  sikrer  bygningerne en god fremtid.

Vi præsenterer i denne mappe en helhedsmæssig tilgang til bygningen, der med fordel kan integreres i nabo bygningen der er opført i samme arkitektur, i en næste fase eller projekt.

Vores helhedsorienterede tilgang til bygningen tager hensyn til både indeklima, arkitektur, miljø, patienter, energi  og  medarbejdere.  Vores  erfaring  viser  at  vi gennem  disse  grundige  screeninger  af  de  eksisterende bygninger, finder muligheder og løsninger der på bæredygtig vis kan fremtidssikre de eksisterende bygningsmasser, og sikre at det kommer positivt til udtryk på driftsomkostningerne - både på bygnings- og på det menneskelige plan.

Helende  arkitektur  er  blevet  et  kendt  begreb  der repræsenterer visionen om at arkitekturen påvirker menneskeligt   velvære,   der   understøtter   helings- processen  hos  det  enkelte  menneske.  Det  er  ikke arkitekturen  alene  der  kan  helbrede,  men  den  ar- kitektoniske   udformning   udtrykt   i   dagslyskvalitet, rumligheder,  luft  og  farver.  Dette understøtter  den heling der både fysisk og psykologisk finder sted hos patienterne.

Når helende arkitektur og helende teknik fungerer og balancerer, er resultatet sundere mennesker i sundere bygninger!

Fokusområder:

 • Ventilation /naturlig ventilation
 • Dagslys/indeklima
 • Sunde materialer/Cradle to Cradle
 • Affald som ressource
 • Helende arkitektur

 

ESCO - PROJEKT PÅ 12 SKOLER/ FAVRSKOV KOMMUNEAugust 2013

Bygherre: FAVRSKOV Kommune

Samarbejdspartner: Energimidt, ÅF - Hansen & Henneberg

Arkitekt: LOOP architects

Sted/år: Danmark/ august 2013

 

Vores vurderinger af hvor de mest givtige bygningsmæssige merværdier skabes på de enkelte skoler, skal ses som resultatet af grundige byggetekniske-, arkitektoniske - og energimæssige registreringer. Balancen mellem økonomi, drift , bæredygtige-, energioptimerende- og menneskelige gevinster - er altafgørende for et godt resultat i et helhedsorienteret ESCO projekt.

Ordet "vækst" har flere betydninger, og vi knytter det i konceptet til grøn vækst, hvor det både er planter der gror i vækstrum, men

også et stærkt forbedret indeklima der giver plads til mental vækst, dvs. børns udvikling og både brugernes og bygningernes velbefindende i øvrigt.

Der skal i ESCO projektet spares energi og driftsøkonomi til en forventet procentsats over en forventet årrække, således at finansiering og lån udgør en engangsforestilling for kommunen.

Vi ønsker gennem et overordnet koncept, at give børn og undervisere mulighed for at initiere læring og indlæring omkring f.eks.

energi- og vandforbruget på skolerne eller knappe ressourcer, hvordan man sparer på både dem og penge for samfundet. Vi vil

arbejde med to veje til energibesparelser: tekniske løsninger og energirigtig adfærd. På denne måde skabes der både ejerskabsfølelser for elever og lærere og teknisk personale, da vi f.eks. ved Nice to have synliggør de energiproducerende-, vandrensende og luftrensende elementer.

 

New vision of The LoftJuni 2013

Bygherre: Fakro

Arkitekt: LOOP architects

Omfang: 300m2

År: 2013

 

Vores vision med Loftet er et koncept for omdannelse  og renovering af et gammel/eksisterende loft. I konceptet omdannes Loftet til moderne kontorarealer. Vores vision er at skabe et kontormiljø, med den rigtige mængde af dagslys omkring de åbne arbejdspladser, hvor vi også tager hand om indeklimaet ved at skabe naturlig ventilation, og integrere sunde og naturlige materialer /Cradle to Cradle certificeret. Vores vision er at designe et koncept, der kan bruges mange steder i eksisterende bygninger. Fakro vinduer, som er udskriver af den konkurrence vi deltog I, har produkter til forskellige løsninger - herunder både vinduer og energiproduktion. I vores koncept integrerer vi  flere forskellige produkter fra Fakro, i en fin samhørighed, hvor de supplerer hinanden.

I vores vision er det vigtigt, at vi skaber løsninger, der vil være både miljøvenlig, energibesparende / energiproducerende og bygbare inden for en rimelig økonomi - og først og fremmest et integrerbart koncept på andre gamle og tomme loftsarealer.

Den nye taghave omfatter planter, et trædæk, og stedet for energiproduktion til de nye kontorer.

Det er designet, så det passer ind i konteksten - og samtidig vise, hvor nemt vi kan forvandle og redesign vores flade tage - og skabe et rum for ude-liv for medarbejdere.

 

Projektkonkurrence, "modelprogram" for Græse BakkebyAugust 2014

 
01
Bygherre: 
Domea
Opgaven:
udvikling af værktøj og modelprogram til bæredygtige helhedsplaner i tæt-lav bebyggelser fra 80´erne. Fremtidssikring af typologien og områderne.
Team:
LOOP architects
JJW arkitekter
MOE

 

Energiproducerende tilbygning i RingkøbingOktober 2012

Bygherre: Privat

Sted: Ringkøbing, Danmark

 

Oplæg til mindre energiproducerende tilbygning i Ringkøbing, med fokus på indeklima og sunde materialer. Der er generelt fokus på udnyttelse af passiv solvarme samt varme akkumulering i kraft af et tungt gulv. Der produceres energi ved hjælp af sydvendte solceller som ligeledes anvendes til solafskærmning. Der er valgt materialer der har et lavet energiforbrug ved produktion og som samtidigt bidrager positivt til det gode indeklimaet. Her kan bla. nævnes støbt ler gulv der regulerer den relative fugtighed i indeklimaet og ligeledes diffusionsåbne konstruktioner med papir isolering.

 

"Grønne Etablissementer"Marts 2014

PROJEKTKONKURRENCE FOR FORSVARET, AALBORG KASERNE. FASE 2 - 2. PRÆMIE

 

Om Grønne Etablissementer
Forsvarets etablissementer skal på sigt skal udvikles efter principperne i Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi og klima- og energistrategi. Indledningsvist udvikler og implementerer Forsvaret to pilotprojekter - de såkaldte 'Grønne Etablissementer'. Aalborg Kaserner og Almegårds Kaserne på Bornholm er udvalgt som pilotprojekter.

 

Projekterne skal understøtte innovative tiltag og samtidig skabe muligheden for et udstillingsvindue for den 'grønne' industris formåen inden for strukturer, bygninger, installationer, processer og adfærd. Formålet er at begrænse ressourceforbruget, reducere CO2-udslip og fremme bæredygtige løsninger.

 

TEAM:

MOE /totalrådgiver

Friis og Moltke A/S

LOOP architects aps

Vibeke Rønnow landskab

 

Se pdf for uddybende info.